Αναστολή δικονομικών προθεσμιών στις δίκες με διάδικο το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα περί δικών του Δημοσίου (Κ.Δ. από 26.6./10.7.1944, Α΄ 139) προβλέπεται ότι, σε όλες τις δίκες του Δημοσίου δεν τρέχει καμία προθεσμία εις βάρος του κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 15η Σεπτεμβρίου. Αυτό ισχύει, ρητώς, και για την άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου, ήτοι και για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, με τη ρητή, επίσης, διευκρίνιση ότι και η προθεσμία, που τυχόν άρχισε πριν από τις δικαστικές διακοπές, αναστέλλεται κατά τη διάρκειά τους.

Με το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν. 1868/1989 ορίστηκαν δε τα εξής: «Η διάταξη του άρθρου 11 του Κώδικα των νόμων περί δικών του δημοσίου (ΚΔ της 26/6-10/7/1944) εφαρμόζεται και στις υποθέσεις δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως προς όλα τα ασκούμενα από το Δημόσιο ή τη Διοικητική αρχή ενώπιόν τους ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα».

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.4 εδ. α’ του ν. 2579/1998, οι υπέρ του Δημοσίου ισχύουσες, προνομιακές διατάξεις του άρθρου 11 του διατάγματος της 26-6/10-7-1944, οι οποίες δεν καταργήθηκαν με την εισαγωγή του ΚΠολΔ και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ως άνω αναστολή των προθεσμιών προς άσκηση ενδίκων μέσων κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, εφαρμόζονται και επί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Επίσης στο άρθρο 147 § 7 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες ενέργειας που αναφέρονται σε αυτό και στην παρ. 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) ορίζεται ότι «… οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων αναστέλλονται για το διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου».

Από το συνδυασμό των εν λόγω διατάξεων συνάγεται ότι, οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων αναστέλλονται για μεν τον ιδιώτη διάδικο από 1ης έως 31ης Αυγούστου, για δε το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. από 1ης Ιουλίου ως 15 Σεπτεμβρίου.

Για λόγους όμως ίσης μεταχείρισης προς το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ., έχει κριθεί παγίως από τη νομολογία ότι οι ιδιώτες διάδικοι δικαιούνται και αυτοί την αναστολή προθεσμιών για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων καθ’ όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (βλ. ΣτΕ 2807/2002, Ολομ. 660, 1031, 1757, 4062/08, 1065, 2575, 3202/09, 717/11, 3638/2012, 2559, 1391/2007, 2601/2006, ΔΕφΑθ 1397/2009).