Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 18 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022) απαιτείται Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης από Δικηγόρο για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης.

Για την περίπτωση ιδιωτικών, καθώς και δημοτικών εκτάσεων απαιτείται η Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, όπως και ανά περίπτωση Τίτλο κυριότητας ή και αποδεικτικό τίτλο νόμιμης χρήσης (πχ. μισθωτήριο).

Για δημόσιες εκτάσεις που διαχειρίζεται ο ενδιαφερόμενος, οι οποίες εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, προσκομίζεται η Έγκριση Επέμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).

Για εκτάσεις του Δημοσίου που δεν διαχειρίζεται ο ενδιαφερόμενος, οι οποίες δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, περιλαμβανομένων αυτών που διαχειρίζονται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, οι Κτηματικές Υπηρεσίες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον εγκρίνει τη μίσθωση ή την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς, ως προς την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας που δεν περιλαμβάνεται στο γήπεδο εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τοπογραφικό διάγραμμα όπως και έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων ή για την περίπτωση δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, επιστολή ενημέρωσης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια αρχή για την εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού ή για την περίπτωση εκτάσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετική απόφαση παραχώρησης.

Το γραφείο μας εκδίδει την παραπάνω Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης, με πλήρη έλεγχο τίτλων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας όπως και την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από κτηματολογικά γραφεία, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια, ως προς την εγκυρότητα του ελέγχου.

Επικοινωνία για άμεση έκδοση Ντόκας Βάιος