Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer

Η θέση του Υπευθύνου Προσωπικών δεδομένων προβλέπεται από τα άρθρα  37-39 του Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, τα άρθρα 32-34 της Οδηγίας 2016/680 και στο Ελληνικό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στα άρθρα 48-50. 
Στα πλαίσια του GDPR προβλέπεται για κάποιες επιχειρήσεις η υποχρέωση να διορίσουν DPO δηλαδή Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων ενημέρωσης και παροχής συμβουλών στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία (CEO ή σε μέλος του Δ.Σ μιας εταιρίας), παρακολούθησης τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, παροχής συμβουλών όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, συνεργασίας με την εποπτική αρχή, ενεργώντας ως σημείο επικοινωνίας και της πραγματοποιήσης διαβουλεύσεων.

Ο Κανονισμός ορίζει ότι ο διορισμός DPO είναι υποχρεωτικός στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,  

β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή  

γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων) προσωπικών δεδομένων κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10.  

Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει ένα μόνο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εγκατάσταση έχει εύκολη πρόσβαση στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO services) σε επιχειρήσεις και αναλαμβάνουν ώστε να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από το νέο GDPR – Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο Δικηγόρο του Γραφείου μας Βάιο Ντόκα για να ενημερωθείτε για την διαδικασία συμμόρφωσης της επιχείρησής σας και εξειδικευμένες υπηρεσίες DPO. (πληροφορίες).